Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: 7 Mei 2018
In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe SolidBE BV (“SolidBE”, “wij”. “ons” of “onze”) uw gegevens verzamelt, gebruikt en vrijgeeft. De Privacyverklaring is van toepassingen op alle diensten en producten.

Waar van toepassing, geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring telkens wanneer u gebruikmaakt van onze producten of diensten, dus adviseren we u dit document volledig door te lezen en contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke gegevens bevatten tevens anonieme gegevens die zijn gekoppeld aan gegevens die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke gegevens omvatten geen gegevens die onomkeerbaar geanonimiseerd of samengevoegd zijn zodat zij ons niet langer in staat stellen, in combinatie met andere gegevens of anderszins, om u te identificeren.
Hier volgt een beschrijving van de typen persoonlijke gegevens die we mogelijk over u verzamelen en hoe we deze mogelijk gebruiken.

Welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld

Afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt, verzamelen we verschillende soorten persoonlijke gegevens van en over u.

• Gegevens die u verstrekt: We verzamelen de persoonlijke gegevens die u verstrekt, zoals uw naam, gebruikersnaam of e-mailadres, als u onze producten en diensten gebruikt, een account maakt, contact met ons opneemt, deelneemt aan een online enquête, deelneemt aan communitygesprekken of chatrooms, solliciteert naar een baan, interacties met ons hebt tijdens persoonlijke evenementen of anderszins met ons communiceert.
• Gegevens over betalingen: Als u een aankoop doet, verzamelen we persoonlijke gegevens in verband met die aankoop. Deze gegevens bevatten betalingsgegevens, andere account- en verificatiegegevens en facturerings-, verzend- en contactdetails.
• Gegevens over het gebruik van onze diensten en producten: Wanneer u onze websites of cloudomgeving bezoekt, verzamelen we mogelijk gegevens over het type apparaat dat u gebruikt, de unieke identifier van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem, het type internetbrowser dat u gebruikt, gebruiksgegevens, diagnostische gegevens, browsegegevens, sessieoverzichtsgegevens, bestandskenmerken (inclusief kenmerken voor foto’s, video’s, muziek en documenten) en locatiegegevens van of over de computers, telefoons of andere apparaten waarop u onze producten of diensten installeert of gebruikt. Mogelijk worden sommige van deze gegevens automatisch verzameld. Waar beschikbaar, maken onze diensten mogelijk gebruik van GPS, uw IP-adres en andere technologieën om bij benadering de locatie te bepalen van een apparaat om ons in staat te stellen onze producten en diensten te verbeteren.

• Informatie van derden: Mogelijk verkrijgen we informatie van derden, met inbegrip van zakelijke partners en marketingbureaus. Dit is inclusief uw contactgegevens van marketingpartners, wanneer we gezamenlijke marketing of co-brandingactiviteiten uitvoeren, uw IP adres of locatiegegevens van serviceproviders om bepaalde producten en diensten te bieden die relevant zijn voor uw locatie, en gegevens van uw sociale netwerken ter verificatie van uw productgebruik bij ons of om aan te geven dat u toestemming verleent voor het gebruik van onze producten of diensten.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

In het algemeen gebruiken we persoonlijke gegevens om onze producten en diensten te leveren, verbeteren en ontwikkelen, om met u te communiceren, om u gerichte advertenties en diensten te bieden en om onszelf en onze gebruikers te beschermen.
SolidBE BV verzamelt, verwerkt en bepaalt hoe uw persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden:

• Het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten: We gebruiken persoonlijke gegevens om ons te helpen onze producten, services en reclame te leveren, verbeteren en ontwikkelen. Dit omvat tevens het gebruik van persoonlijke gegevens voor doeleinden zoals gegevensanalyse, onderzoek en audits. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen bij het aanbieden van producten en diensten aan u en om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Als u deelneemt aan een loterij, prijsvraag of andere promotie maken we mogelijk gebruik van de persoonlijke gegevens die u verstrekt om deze programma’s te organiseren. Voor sommige van deze activiteiten gelden extra regels, die aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe we persoonlijke gegevens gebruiken, dus moedigen we u aan deze regels zorgvuldig door te lezen alvorens deel te nemen.
• Het communiceren met u: Soms gebruiken we persoonlijke gegevens om u marketingberichten toe te sturen in verband met de eigen producten en diensten van SolidBE, om met u te communiceren over uw account, transacties of sollicitaties, en om u te informeren over onze beleidsrichtlijnen en voorwaarden. Soms delen we uw persoonlijke gegevens met externe partners die u wellicht marketingberichten toesturen met betrekking tot hun producten en diensten. Als u niet langer berichten per e-mail wilt ontvangen voor marketingdoeleinden, neemt u contact met ons op om zich hiervoor af te melden. Mogelijk gebruiken we uw gegevens voor het verwerken van en reageren op uw aanvragen als u contact met ons opneemt.

• Het aanbieden en meten van gerichte advertenties en diensten: Soms gebruiken we persoonlijke gegevens om uw ervaring met onze producten en diensten te personaliseren, op websites en in toepassingen van derden, en om de effectiviteit van onze promotiecampagnes vast te stellen.

• Het bevorderen van de veiligheid: We gebruiken persoonlijke gegevens om accounts en gebruikersactiviteiten te helpen verifiëren en de veiligheid te bevorderen, bijvoorbeeld door te waken tegen fraude en door onderzoek te doen naar verdachte of mogelijk illegale activiteiten of schendingen van onze voorwaarden of beleidsrichtlijnen. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen om de veiligheid van onze producten en diensten te helpen waarborgen.

Cookies en vergelijkbare technologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om onze producten en diensten te leveren, beschermen en verbeteren, bijvoorbeeld door het personaliseren van inhoud, het aanbieden en meten van advertenties, het begrijpen van gebruikersgedrag en het bieden van een veiligere gebruikservaring.
U kunt cookies verwijderen of weigeren via uw browser- of apparaatinstellingen, maar in de meeste gevallen heeft dit invloed op uw vermogen om onze producten en diensten te gebruiken.

Lees onze Verklaring inzake Cookies door om meer te weten te komen over hoe we cookies gebruiken en over de keuzes die u hebt.

Vrijgeven van persoonlijke gegevens

We stellen bepaalde persoonlijke gegevens beschikbaar aan strategische partners die met ons samenwerken bij het leveren van onze producten en diensten of die ons helpen bij marktactiviteiten voor klanten. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend door ons gedeeld met deze bedrijven voor het leveren of verbeteren van onze producten, diensten en reclameactiviteiten. Zij worden niet zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming gedeeld met derden ten behoeve van hun eigen marketingdoeleinden.

Serviceproviders

We delen persoonlijke gegevens met bedrijven die namens ons diensten verlenen, zoals hosting van websites; e-mailservices; marketing; auditing; betalingsverwerking; het uitvoeren van orders van klanten; gegevensanalyse; het bieden van klantondersteuning; het uitvoeren van klantenonderzoek en klanttevredenheidsonderzoeken en andere diensten die helpen bij de verkoop van onze producten en diensten. Deze bedrijven zijn verplicht uw gegevens te beschermen.

Juridische conformiteit en beveiliging

Vanwege de wet of ten gevolge van juridische processen, procedures of verzoeken van openbare of overheidsinstanties binnen of buiten uw woonland kan het noodzakelijk zijn dat we persoonlijke gegevens vrijgeven. Ook geven we mogelijk persoonlijke gegevens vrij als we vaststellen dat openbaarmaking noodzakelijk of dienstig is ten behoeve van de nationale veiligheid, rechtshandhaving en andere kwesties van openbaar belang.
We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als we te goeder trouw vaststellen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en gebruik te maken van de beschikbare rechtsmiddelen, naleving van onze algemene voorwaarden af te dwingen, fraude te onderzoeken of onze activiteiten of gebruikers te beschermen.

Uw rechten

We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens accuraat, volledig en up-to-date zijn.
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die we verzamelen. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens of deze op enig moment te beperken. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde en gestandaardiseerd indeling te ontvangen. U kunt een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Ter bescherming van de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens, kunnen we gegevens bij u opvragen om uw identiteit en recht op toegang tot dergelijke gegevens te bevestigen, alsmede om te zoeken naar de persoonlijke gegevens die we onderhouden en deze aan u te verstrekken. Er zijn gevallen waarin toepasselijke wetten of voorschriften ons toestaan of verplichten de verstrekking of verwijdering van sommige of alle persoonlijke gegevens die we beheren te weigeren.
U kunt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. We zullen binnen een redelijk tijdsbestek, en in ieder geval binnen 30 dagen, reageren op uw verzoek.

Accounts sluiten

Neem contact met ons op om uw account te sluiten in verband met een onderstaand gebruik van uw persoonlijke gegevens:

• het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten;
• het communiceren met u;
• het delen van uw persoonlijke gegevens met externe partners voor marketingcommunicatie;
• het aanbieden en meten van gerichte advertenties en diensten;
• het bevorderen van de veiligheid; of
• het leveren van producten en diensten

• Wanneer u uw account sluit, hebben we geen verplichting om uw gegevens te bewaren en kunnen we deze geheel of gedeeltelijk verwijderen zonder enige aansprakelijkheid. Mogelijk bewaren we echter gegevens die verband houden met u als we geloven dat dit nodig kan zijn om fraude of toekomstig misbruik te voorkomen, indien dit wordt vereist door de wet of voor legitieme doeleinden, zoals analyse van niet-persoonsgebonden gegevens, accountherstel, audits van onze administratie of gebruikmaking van onze rechten en plichten uit hoofde van onze overeenkomsten.

Websites en diensten van derden

Onze producten en diensten, inclusief onze websites en digitale media, kunnen links bevatten naar of u de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot websites, producten en diensten van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacyregels van deze derden, noch zijn we verantwoordelijk voor de gegevens of inhoud die hun producten en diensten bevatten. Deze Privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op gegevens die door ons zijn verzameld. We raden u aan het privacybeleid van derden te lezen alvorens gebruik te maken van hun websites, producten of diensten.

Beveiliging, integriteit en bewaartermijn van gegevens

Het is belangrijk dat u maatregelen neemt ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot uw producten van SolidBE, accountreferenties en computers of andere apparaten. Als u denkt dat de beveiliging van uw account of persoonlijke gegevens is geschonden, neemt u onmiddellijk contact met ons op. Houd er rekening mee dat, ondanks al onze inspanningen, geen enkel beveiligingssysteem onfeilbaar is. In het geval van ongeoorloofde toegang, zullen we u onmiddellijk informeren en de bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen indien dit wordt vereist door de wet.
We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om aan de doelen die in deze Privacyverklaring zijn omschreven te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.

Kinderen

We verzamelen, gebruiken of verstrekken niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we merken dat we de persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar (of de gelijkwaardige minimum leeftijd afhankelijk van het rechtsgebied, zoals 13 in de Verenigde Staten), ondernemen we stappen om de gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen. Neem onmiddellijk contact met ons op als u merkt dat een kind jonger dan 16 jaar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt.

Wereldwijde doorgifte, opslag en verwerking van gegevens

Wanneer we uw persoonlijke gegevens delen met onze partners, aan SolidBE gelieerde bedrijven en serviceproviders, worden uw persoonlijke gegevens mogelijk doorgestuurd naar en/of toegankelijk gemaakt vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen zullen we gebruikmaken van model contractclausules, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, of alternatieve rechtsgronden zoals de Privacy Shield, in voorkomende gevallen, of bindende bedrijfsvoorschriften hanteren als onze partners of dienstverleners over intern beleid beschikken dat is goedgekeurd door Europese gegevensbeschermingsautoriteiten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring periodiek wijzigen, onder andere om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën, branchepraktijken en wettelijke voorschriften. We verwachten dat de meeste van dergelijke veranderingen gering zijn. Alle niet- materiële wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie van een bijgewerkte Privacyverklaring. Er kunnen echter gevallen zijn waarin wijzigingen in de Privacyverklaring van meer betekenis kan zijn. In dergelijke gevallen zullen we een prominente aankondiging van dergelijke wijzigingen doen voordat deze van kracht worden of u rechtstreeks een bericht sturen.
Als u na de ingangsdatum van de Privacyverklaring gebruik blijft maken van onze producten en diensten, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met de herziene Privacyverklaring, neem dan contact met ons op om enig account dat u hebt gemaakt te sluiten.

Contact opnemen
Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of de implementatie hiervan, kunt u een e-mail sturen naar onze Servicedesk op info@solidbe.nl.

Verklaring inzake cookies

Laatst gewijzigd: 1 Mei 2018
In deze Verklaring inzake Cookies wordt uiteengezet hoe SolidBE (“SolidBE”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”) gebruikmaakt van cookies op onze websites, in onze toepassingen en bij onze online diensten, plus de keuzes die u hebt.

Definitie van “cookies”

Cookies zijn kleine tekstfragmenten die worden gebruikt voor het opslaan van informatie in webbrowsers. Cookies worden op grote schaal gebruikt voor het opslaan en ontvangen van identifiers en andere gegevens op computers, telefoons en andere apparaten. We maken ook gebruik van andere technologieën, met

inbegrip van gegevens die we opslaan op uw webbrowser of apparaat, identifiers die aan uw apparaat zijn gekoppeld en andere software, waaronder webbeacons en pixeltags, voor soortgelijke doeleinden. In deze Verklaring inzake Cookies worden al deze technologieën omschreven als “cookies”.

Typen cookies

We gebruiken cookies om onze producten en diensten te leveren, beschermen en verbeteren, bijvoorbeeld door het personaliseren van inhoud, het aanbieden en meten van advertenties, het begrijpen van gebruikersgedrag en het bieden van een veiligere gebruikservaring. Hieronder beschrijven we de verschillende typen cookies die we gebruiken en de doelen waarvoor deze worden gebruikt. Houd er rekening mee dat de specifieke cookies die we mogelijk gebruiken variëren afhankelijk van de specifieke websites en diensten die u gebruikt.

• Essentiële cookies: Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze websites en diensten te kunnen aanbieden en om essentiële functies, zoals het verstrekken van winkelwagen- of producttoepassingsfunctionaliteit, te kunnen leveren. Als u deze cookies uitschakelt, kunnen we uw aanvragen niet uitvoeren.
• Prestatie- en functionaliteitscookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe u gebruikmaakt van onze websites en diensten, en stellen ons in staat de keuzen te onthouden die u maakt tijdens het surfen. De informatie die met deze cookies wordt verzameld stelt ons in staat onze websites te optimaliseren en deze gebruiksvriendelijker te maken. Bovendien wordt u niet persoonlijk geïdentificeerd. Als u deze cookies uitschakelt of zich hiervoor afmeldt, kunt u mogelijk geen gebruik maken van bepaalde functies van onze websites, toepassingen en diensten, en kunnen we mogelijk minder ondersteuning of informatie aan u bieden.
• Analyse- en aanpassingscookies: Deze cookies verzamelen informatie die we gebruiken in geaggregeerde vorm om beter inzicht te krijgen in hoe onze websites, toepassingen en diensten worden gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes zijn, en om ons te helpen onze websites aan te passen. Als u deze cookies uitschakelt of zich hiervoor afmeldt, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van bepaalde functies van onze websites, toepassingen en diensten, en kunnen we mogelijk minder ondersteuning of informatie aan u bieden.
• Reclamecookies: Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag of winkelgeschiedenis en worden gebruikt om reclameboodschappen relevanter voor u te maken. Ze vervullen functies zoals voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend terugkomt, ervoor zorgen dat advertenties correct worden weergegeven en in sommige gevallen advertenties selecteren op basis van uw interesses. Mogelijk delen we deze informatie met derden om te helpen bij het creëren en leveren van gepersonaliseerde reclame die specifiek op uw interesses is afgestemd. Als u deze cookies uitschakelt of zich hiervoor afmeldt, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van bepaalde functies van onze websites, toepassingen en diensten, en kunnen we mogelijk minder ondersteuning of informatie aan u bieden.

• Cookies voor sociaal netwerkgebruik: Deze cookies worden gebruikt om u in staat te stellen pagina’s en inhoud op onze websites en diensten te delen via sociale netwerken van derden en andere websites. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Cookies die door derden worden geplaatst

Mogelijk komt u ook cookies tegen op onze websites, in onze toepassingen en in onze diensten die door derden zijn geplaatst. We kunnen derden toestaan om cookies op onze websites te plaatsen om informatie bij te houden over uw online activiteiten en/of op internetsites of online services van derden, waaronder het verzenden van gerichte advertenties op basis van die informatie, die mogelijk de remarketing omvatten van onze producten en diensten die u hebt bekeken op onze websites en websites van derden.
Deze Verklaring inzake Cookies is niet van toepassing op de cookies, toepassingen, technologieën of websites die eigendom zijn van en/of worden geëxploiteerd door derden, of de praktijken van dergelijke derden, zelfs indien zij gebruikmaken van of toegang hebben tot onze technologie voor het opslaan of verzamelen van informatie. Als u meer wilt weten over hoe derden gebruikmaken van cookies, neemt u hun privacy- en cookiebeleid door.

Besturen en uitschakelen van cookies

Uw browser of apparaat kan instellingen bieden waarmee u kunt kiezen of browsercookies worden ingesteld of verwijderd. Raadpleeg de Help-functie van uw browser of apparaat voor meer informatie over deze besturingselementen en het instellen van uw voorkeuren voor cookies. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, zoals hierboven aangegeven, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van bepaalde functies van onze websites en diensten.

Niet bijhouden

Sommige browsers bieden de mogelijkheid signalen “Niet bijhouden” uit te zenden. We verwerken geen signalen “Niet bijhouden” en reageren daar ook niet op. In plaats daarvan houden we ons aan de normen die staan beschreven in onze Privacyverklaring en deze Verklaring inzake Cookies.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

SolidBE
Maarten Schoutenstraat 19
2741 SV Waddinxveen
Nederland
Email: info@solidbe.nl
Telefoonnummer: (0)88 – 88 99 000